Gravsättning 

 

Med gravsättning menas att stoft eller aska överlämnas till jord eller vatten. Det är att placera kistan med stoftet eller urnan med askan i en grav, eller inomhus i ett så kallat kolumbarium.
Att gravsätta är också att gräva ner askan eller strö den i minneslund eller i havet eller i naturen. Om gravsättning skall ske på annan plats än begravningsplats, t ex spridning över vatten, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen i det län där det är meningen att gravsättningen skall ske.

 

Det går också att gravsätta på annan ort och kostnaden ingår i begravningsavgiften. Eventuella transportkostnader betalas dock av dödsboet.

 

Tänk noga igenom valet av gravplats eftersom det krävs särskilda skäl att flytta en aska eller ett stoft. Ett särskilt skäl kan vara att sammanföra makar. Man får t ex inte flytta en urna från en gravplats till minneslund för att man inte längre kan sköta gravplatsen. För många människor är det också viktigt med en viss typ av gravsten, välj då en plats där det får lov att vara den typen av sten.

 

Olika gravskick i Borås

Kistgravplatser
Kistgravsättning sker oftast genom att begrav-ningsgudstjänsten avslutas ute på kyrkogården. Detta kallas processionsbärning. Som ett led i sorgearbetet och som en hedersbetygelse gentemot den döde/döda kan anhöriga och vänner själva bära kistan. Nya kistgravplatser upplåts för närvarande på S:t Sigfrids griftegård och på Brämhults kyrkogård (mars 2012).

På S:t Sigfrids griftegård erbjuds även skötselfria kistgravplatser. Där en avgift tas ut för gravsten, gravvas och skötsel i 25 år. 

 
Urngravplatser
När det gäller urngravsättning skall den ske inom ett år efter kremationen ägt rum. Vanligast är att gravsättningen sker några veckor efter akten, ibland åtföljt av en kort andakt för de anhöriga. Begravningsentreprenören brukar vara med vid sänkning av urnan, i annat fall kan personal från kyrkogårdsförvaltningen eller de anhöriga själva sköta detta.

 

Askgravplatser

Askgravplatser är ett skötselfritt alternativ till urngravplatser. Askan grävs ned med hölje av lätt förgängligt material. Askgravplatsen har starka restriktioner om vad man som gravrättsinnehavare får göra på platsen. Avtal skrivs under vid upplåtandet. Inga egna planteringar får ske utan platsen sköts av kyrkogårdsförvaltningen som också förser platsen med en gravsten. Askgravplatser finns på S:t Ansgars- och och S:ta Birgitta griftegård. I samband med gravsättning tas en avgift ut för gravsten/och eller namnplatta och skötsel av gravplatsen i 25 år.

 

Minneslund
Gravsättning i minneslund är ett kollektivt gravskick med en anonym karaktär och anhöriga får ej deltaga vid gravsättningen. Gravsättningarna sker inom ett gemensamt område och kan ske genom nedgrävning av urna, nedgrävning av aska under en torva eller spridning av askan. Det är olika regler för olika minneslundar. Det är kyrkogårdsförvaltningens personal som utför grav-sättningen.

 

Vi har fyra minneslundar i Borås. Dessa är belägna på S:t Sigfrids griftegård, S:ta Birgittas griftegård, Brämhults kyrkogård och Caroli kyrkogård. För att få veta mer om en specifik minneslund, läs på respektive begravningsplats vad som gäller för just den minneslunden.

 

Efter gravsättning skickas ett minnesblad ut till den person som beställt begravningen. Alla som gravsätts i minneslund skrivs också in i en minnesbok över respektive minneslund. Vid varje minneslund finns en minnesplats där man får tända ett gravljus eller placera snittblommor. Kransar, krukväxter och lyktor är inte tillåtna på dessa platser.

 

Askminneslund (askgravlund)
Askminneslunden på S:t Sigfrids griftegård skiljer sig från våra övriga minneslundar genom att anhöriga får välja ungefärlig plats för gravsättning, samt vara med vid gravsättningen. Endast nedgrävning av aska får ske. Minnesplatsen består av tre stenpelare på vilka namn på de gravsatta kan sättas upp. Här kan också smyckning med ljus och blommor ske.

 

Askgravlund

En ny askgravlund har anlagts på S:t Sigfrids griftegård, kvarteret Linnéan. Officiellt öppnandes på Alla Helgons dag 2012. Askgravlunden omfattas av samma regler och möjligheter som tidigare askminneslund, d v s:

 

- det finns plats för make/maka

- smyckning får endast ske med snittblommor och gravljus på avsedda smyckningsplatser

- anhöriga får delta vid gravsättning

- plats för namnplattor.

  

Kolumbarium
Ett kolumbarium är ett rum med slutna nischer för förvaring av askurnor. På S:t Ansgars griftegård finns ett kolumbarium (invigdes Allhelgonahelgen 2005) i begravningskapellet.

 

Gravrätt

Gravrätt, alltså rätten till en gravplats, upplåts idag på 25 år. Dödsboet skall gemensamt ta ställning till vem eller vilka som skall registreras som gravrättsinnehavare. Som gravrätts-innehavare har man ansvaret för att gravplatsen hålls i ett värdigt skick. Har man ingen möjlighet att sköta platsen själv, kan vi hjälpa till med det. Det är också gravrättsinnehavaren som bestämmer bland annat vilka som får gravsättas i gravplatsen. Den kan förnyas efter gravrättstidens utgång. Gravrätten kan också överlåtas eller återlämnas. Alla förändringar måste anmälas till kyrkogårdsexpeditionen. Om en gravrättsinnehavare avlider skall dödsboet anmäla ny gravrättsinnehavare inom sex månader.

 

Etiska riktlinjer vid gravgrävning

För att läsa de etiska riktlinjer vi följer vid gravgrävning, klicka här.

 

Gravvård

Gravrättsinnehavare har rätt att sätta upp en gravvård på gravplatsen. För varje gravkvarter finns särskilda bestämmelser, gravplatsföreskrifter. Dessa gravplatsföreskrifter hjälper oss att bevara kulturen på begravningsplatserna. Föreskrifterna lämnas ut i samband med visning av gravplats.

 

Visste Ni att?

-  i Borås finns ca 21 000 gravplatser
-  2013 kremerades 83 % av de avlidna boråsarna 
-  av gravsättningar som gjordes i Borås 2013, var 52 % i minneslund, 34 % som 
   urngravsättning och 14 % som kistgravsättning